GDPR - Ghid

GHID

privind exercitarea de către persoanele vizate a drepturilor prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor

 

          Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) stabilește un set unic de reguli, direct aplicabile în toate statele membre ale uniunii, destinat protejării vieții private a persoanelor fizice de pe teritoriul Uniunii Europene.

 

            Principiile și regulile stabilite de Regulamentul general privind protecția datelor privesc un drept fundamental al persoanei  - dreptul la protecția datelor personale, garantat de art. 8 al Cartei Drepturilor Fundamentale a UE și art. 16 al Tratatului UE.

 

            Regulamentul general privind protecția datelor stabileşte normele referitoare la protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi normele referitoare la libera circulaţie a datelor cu caracter personal.

 

            Libera circulaţie a datelor cu caracter personal în interiorul Uniunii nu poate fi restricţionată sau interzisă din motive legate de protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

            Prevederile Regulamentului general privind protecția datelor asigură protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice şi în special a dreptului acestora la protecţia datelor cu caracter personal.

 

            În sensul Regulamentului general privind protecția datelor, următorii termeni se definesc astfel:

            - "date cu caracter personal" înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

            - "prelucrare" înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;

            - "operator" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

            - "destinatar" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terţă. Cu toate acestea, autorităţile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autorităţile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecţie a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;

 

            Potrivit dispozițiilor Regulamentului nr. 679/2016 (Regulamentul general privind protecția datelor) persoana vizată are următoarele drepturi:

            - dreptul de acces;

            - dreptul la rectificare;

            - dreptul la ștergerea datelor (″dreptul de a fi uitat″);

            - dreptul la restricționarea prelucrării;

            - dreptul la portabilitatea datelor;

            - dreptul la opoziție;

            - dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.

 

            Pentru exercitarea drepturilor prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor persoana vizată trebuie să transmită a cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată la una din adresele de mai jos:

 

             ROMANIAN FOLK ART FASHION SRL

            1. București, Sos Vitan Barzesti, Nr. 7D-7E,

             RIN GRAND HOTEL, GALERIILE COMERCIALE, SPATIUL 16

             Cod poștal: 042121

             2.e-mail: gdpr@romanian-folk-art.com

             3. fax: +40 31 425 33 39

 

            sau

            poate depune cererea personal, fie la sediul magazinului de la adresa mai sus mentionata.

            În situația depunerii cererii la sediul firmei personalul cu atribuții în acest sens va înainta cererea în vederea soluționării acesteia.

             sau 

            Acceseze sectiunea GDPR - Instrumente unde va avea toate instrumentele necesare referitoare la Datele personale

          

        Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta Responsabilul cu protecția datelor la  numărul de telefon 0721.101.501 sau la adresa de e-mail:  gdpr@romanian-folk-art.com.

         

            Persoanele vizate nemulțumite de răspunsul formulat la cererea având ca obiect exercitarea unui drept prevăzut de Regulamentul general privind protecția datelor, pot înainta            plângere către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la sediul acesteia din B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28 -30, sector1,             București, cod poștal 0103336, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro sau se pot adresa justiției.

 

            Transparența informațiilor, a comunicărilor și a modalităților de exercitare a drepturilor persoanei vizate

 

            Cererile adresate vor fi analizate de către Responsabilului cu protecția datelor, desemnat la nivelul instituției, în colaborare cu departamentele care sunt implicate în operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal.

            Răspunsul la cererea persoanei vizate va fi formulat  în cel mult 30 de zile de la primirea cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor.

            Persoana vizată va fi informată cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de 30 de zile de la primirea cererii, prezentându-i-se și motivele întârzierii.

            În cazul în care persoana vizată introduce o cerere în format electronic, informațiile sunt furnizate în format electronic, cu excepția cazului în care persoana vizată solicită un alt format.

            Solicitantul poate preciza în cerere dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondentă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

            În cazul în care cererea se depune prin reprezentant, trebuie comunicate datele de identitate ale acestuia, precum şi împuternicirea dată în acest sens.

 

            În cazul în care cererile din partea unei persoane vizate sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, societatea Romanian Folk Art Fashion SRL poate:

            - fie să perceapă o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;

            - fie să refuze să dea curs cererii.

 

            În cazul în care are îndoieli întemeiate cu privire la identitatea persoanei fizice care înaintează cererea având ca obiect  exercitarea unuia din drepturile menționate, Romanian Folk Art Fashion, poate solicita furnizarea de informații suplimentare necesare pentru a confirma identitatea persoanei vizate.